แบบทดสอบของผู้เรียน คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ login


ข้อที่ 1 เงาะ (Rambutan) ภาษอังกฤษ ควรอ่านออกเสียงอย่างไร ? 1คะแนน


ข้อที่ 2 ถนน (Road) ภาษอังกฤษ ควรอ่านออกเสียงอย่างไร ? 1คะแนน


ข้อที่ 3 มะนาว (Lemon)ภาษอังกฤษ ควรอ่านออกเสียงอย่างไร 1คะแนน