แบบทดสอบของผู้เรียน คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ login


ข้อที่ 1 เงาะ (Rambutan) ภาษาอังกฤษ ควรอ่านออกเสียงอย่างไร ? 1คะแนน


ข้อที่ 2 ถนน (Road) ภาษาอังกฤษ ควรอ่านออกเสียงอย่างไร ? 1คะแนน


ข้อที่ 3 มะนาว (Lemon)ภาษาอังกฤษ ควรอ่านออกเสียงอย่างไรให้ถูกต้องที่สุด 1คะแนน