บทเรียน HTML  ทดสอบ ครับ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์(Programming 1) คำอธิบายรายวิชา (Course Description) สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ได้แก่ หน่วยประมวลผล ระบบบัสและระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก หน่วยความจำ หน่วยเก็บบันทึกข้อมูล การทำงานของระบบปฏิบัติการ คำสั่งในการจัดการระบบ ภาษาคอมพิวเตอร์

เนื้อหาการสอน