ข้อมูลสรุปผลสัมฤทธิ์ในการส่งคลิปเข้าร่วมกิจกรรมของ ครู กศน.

สมรรถนะ/ทักษะที่ต้องการส่งเสริมหรือพัฒนาผู้เรียนผ่านคลิปแยกตามจำนวนกศน.ที่เข้าร่วมกิจกรรม

การอ่านออกเขียนได้

·       เชียงดาว

·       แม่แตง

·       ดอยเต่า

·       ฝาง

·       อมก๋อย

·       ฮอด

ทักษะการประกอบอาชีพ

·       พร้าว

·       สะเมิง

·       สันทราย

·       สารภี

 

ข้อคิดเห็นจากประสบการณ์ตรงจากผู้ปฏิบัติสู่ผู้บริหาร

 

ท่านได้มีการต่อยอดการทำคลิปไปใช้ในการทำงานของท่านหรือเพื่อนร่วมงานอย่างไร ?

การอ่านออกเขียนได้

·       เผยแพร่ เทคนิคต่าง ๆ ในการทำคลิปนำเสนอ

·       แนะนำเทคนิคในการตัดต่อเพื่อการนำเสนองาน

·       จะได้นำคลิปวิดีโอไปต่อยอดในเรื่องการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย

·       นำคลิปการสอนดังกล่าว แชร์ไปยัง ศศช. ข้างเคียง

·       นำตัวอย่างคลิป ไปให้ครู กศน.ตำบลดูเป็นตัวอย่างในการจัดทำสื่อการสอนแบบง่าย ๆ

·       มาใช้การทำคลิปทุนยากจนในเขตพื้นที่สูง คลิปส่งเสริมการรู้ภาษาไทยสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมต่อเนื่อง กิจกรรมในโรงเรียน วันต่อต้านยาเสพติด การรายงานผลการทำงานและนำเสนองานต่างๆของ กศน.

ทักษะการประกอบอาชีพ

·       เทคนิคการตัดต่อคลิป

·       เพื่อนครูมีส่วนร่วมในการจัดทำคลิป และเรียนรู้ในการทำคลิปเพิ่มเติม

·       แชร์ข้อมูลให้ครูผู้อื่นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

·       ได้นำความรู้มาพัฒนาต่อยอดการทำคลิปในงานอื่นๆ

·       นำคลิปวีดีโอให้ครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

·       นำความรู้ ทักษะ ที่จะได้จากอบรม มาสร้างคลิปให้มีความน่าสนใจได้ และมีแนวคิดจะสร้างคลิปนำเสนอความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ที่ กศน.ได้เข้าไปส่งเสริม เพื่อเป็นอีกช่องทางในการเรียนรู้ผ่านคลิปการสอนและเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย ให้นักศึกษาหรือประชาชนได้เรียนรู้เพื่อ

·       มีการทำคลิปเสนอผลงานในงานด้านอื่นๆ

·       สร้างสื่อการจัดการเรียนการสอน

·       สามารถนำไปใช้ในงานอื่นๆ ได้

 

 

ข้อค้นพบที่ท่านได้รับจากการทำคลิป

การอ่านออกเขียนได้

·       โจทย์ในการสร้างสื่อการสอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก กล้าพูดหน้ากล้องและเพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้อ่านออกเขียนได้

·       ใช้เวลาคิดคอนเทนต์พอสมควร

·       ไม่มี

·       การใช้เหตุการณ์จริง ในชีวิตประจำวันเป็นเครื่องมือ และสื่่อในการสื่อสาร จะทำให้เกิดภาพจำที่ดี

·       การอ่านออกเสียงได้ถูกตามอักขระ พูดภาษาไทยชัดเจนขึ้น รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สื่อสารได้ถูกต้องได้ จับคู่คำศัพท์และรูปภาพได้

·       คำศัพท์ในคลิปเป็นคำศัพท์ที่ใช้กันอยู่ทุกๆวัน

ทักษะการประกอบอาชีพ

·       ประสบการณ์การถ่ายทำ การตัดต่อ

·       ความรู้เรื่องการย้อมฝ้ายจากสีธรรมชาติ

·       เข้าถึงชุมชน เรียนรู้วัฒนธรรมภูมิปัญญาของชาวบ้าน

·       เทคนิคการใช้มุมกล้อง และการตัดต่อ

·       เทคนิคการนำเสนอให้เข้าใจง่าย

·       ได้เทคนิคกระบวนการทำคลิปในการนำเอฟเฟ็ครูปแบบของ capcut ที่มีความหลากหลาย

·       ก่อนจะทำคลิปเราจะต้องมี content

·       การตัดต่อคลิปอย่างง่าย

·       การทำสื่อการเรียนการสอน

·       การนำเสนอแบบนอกกรอบ ทำให้คลิปวีดีโอมีความน่าสนใจ

·       การวางแผนมีผลต่อการจัดทำ

·       ต้องคิด content ก่อนจะทำคลิป

 

 

สภาพปัญหาที่พบ

การอ่านออกเขียนได้

·       เนื้อหาที่นำมาสร้างสื่อกับสภาพแวดล้อม เช่น ไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต

·       การใช้งานแอพในโทรศัพท์มือถือ ยังไม่ยืดหยุ่นเท่ากับการใช้โปรแกรมตัดต่อผ่านเครืื่องคอมพิวเตอร์

·       ผู้ทำคลิปไม่มีเวลาเพียงพอในการตัดต่อและคิดคอนเทนต์

·       ยังขาดอุปกรณ์การถ่ายคลิปนำเสนอ เช่น กล้องสำหรับถ่ายวิดีโอ

·       อุปกรณ์การทำสื่อออนไลน์ไม่พร้อม

ทักษะการประกอบอาชีพ

·       โปรแกรม capcut อักษรที่เป็น   สระอำ มีปัญหา แสดงไม่ตรง

·       การใช้คำและสระอำ และไม่รองรับสำหรับโทรศัพท์บางเครื่อง

·       การตัดต่อในมือถือทำงานไม่ค่อยสดวก

·       ข้อจำกัดของเวลาในการสร้างสื่อ

·       ครูมีปริมาณงานที่มาก ไม่สามารถจัดทำคลิปได้ดีเท่าที่ควร

·       ตอนแรกไม่มีความรู้เลยเกี่ยวกับแอปฯ

·       ประสบการณ์ยังน้อย

·       อาจไม่เข้าใจและงงๆ ในตอนแรก

 

 

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานการสอนของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอ่านออกเขียนได้

·       การจัดหาอุปกรณ์สำหรับการทำสื่อออนไลน์ของ กศน.อำเภอ

·       ส่งเสริมให้ครูทุกคนผลิตสื่อการสอนแบบคลิปวิดีโอ เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้นอกเวลาที่มาพบกลุ่มใน กศน.ตำบล หรือ ใน ศศช.

·       สร้างสื่อตามเนื้อหาทีละเรื่อง เนื้อหาไม่ยากหรือง่ายเกินไปเหมาะสมกับผู้เรียนไม่น่าเบื่อโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมให้มากที่สุดสามารถนำไปใช้ได้จริง

·       อยากให้ผู้บริหารสนับสนุนอุปกรณ์ในการตัดต่อวิดีโอ

·       อยากให้อบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำคลิปสอนในการศึกษาระดับพื้นฐาน (หลักสูตร51)

ทักษะการประกอบอาชีพ

·       เป็นสื่อที่ผลิตจากครูผู้สอน ทำให้เนื้อหาที่นำเสนอมีความยากง่าย สอดคล้องกับความรู้พื้นฐานของผู้เรียน เนื่องมาจาการครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนการจัดทำแผนการสอน

·       เพิ่มกระบวนการอบรมจัดทำคลิปสื่อการสอน ตามรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนแบบสั้น ๆ

·       ไม่กำหนดโปรแกรมในการตัดต่อ

·       การจัดทำอย่างต่อเนื่อง

·       ควรจัดการอบรมให้กับครูทุกคนในองค์กร

·       ยังไม่มีครับ

·       ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อให้มีความหลากหลายมากขึ้น

·       อยากให้ทุกคนได้อบรมได้รับความรู้

·       อยากให้มีการอบรมสำหรับบุคลากรในองค์กรเพิ่มอีก